Uppsala universitets sigill

Historiska institutionen
vid Uppsala Universitet

Ekermanska huset


Institutionsstyrelsen Protokoll
  Sammanträdesdatum
1999-05-04

Närvarande: Christer Öhman (ordf.), Maj-Lis Eriksson, Thomas Nilsson (ej §10), David Ludvigsson (sekr.), John Rogers (ej §11), Karin Sennefelt, Håkan Gunneriusson, Karin Jansson, Ola Gustafsson, Jan Lindegren, Rolf Torstendahl, Maria Ågren, Mikael Alm, Gudrun Andersson (t.o.m. §5a), Margareta Revera (fr.o.m. §5a) och Anders Wahlgren.

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Styrelsen beslutade ge Gudrun Andersson närvarorätt t.o.m. §8.
§ 2 Till justeringsperson valdes Karin Jansson.
§ 3

Dagordningen fastställdes med tilläggen §12a, §12b, och §12c, samt med ändringen att §8 flyttades och gavs den nya beteckningen §5a.

§ 4 Meddelanden:

  • Prefekten meddelade att Maud Billås befattning som kursadministratör är utsatt för utlysningsprövning, men sannolikt kommer att lysas ut inom kort..
  • Prefekten meddelade att vissa förordnanden förändras nästa termin. John Rogers och Hans Norman kommer då att till viss del gå över på forskningsmedel, vilket leder till att Ann-Marie Petersson och Thomas Jonter får mera undervisning.
  • Prefekten meddelade att en utredning påbörjats om omlokalisering av Historisk-filosofiska fakulteten från dess nuvarande lokaler (bl.a. Ekermanska huset) till kvarteret Kemikum.
  • Prefekten meddelade att en diskussion inletts om samverkan mellan institutionens bibliotek och biblioteket på Institutionen för arkeologi och antik historia.
  • Prefekten meddelade att Enheten för utveckling och utvärdering nästa vecka flyttar till lokaler på S:t Olofsgatan 12. Detta innebär bl.a. att seminarierummet på S:t Olofsgatan 12 inte längre kan utnyttjas av institutionen.
  • John Rogers meddelade att den nytillsatta styrgruppen UpGIS beslutat subventionera användandet av GIS, vilket medför att även historiker billigare än tidigare kan få använda vissa avancerade programvaror.
  • Håkan Gunneriusson meddelade att det vid Svenska historikermötet i Linköping 23-25 april framkommit att flera institutioner lägger 20 % institutionsbaserad tjänstgöring på sina doktorander, så att dessas forskarutbildning därigenom förlängs från fyra till fem år.
§ 5 Prefekten meddelade att Historiska institutionen fr.o.m. 1 maj delar Kenneth Ljungs befattning som institutionstekniker med Institutionen för arkeologi och antik historia. Prefekten meddelade också att Kenneth Ljung, som i fortsättningen finns på Historiska institutionen på förmiddagarna, avser att gå i pension den 31 januari år 2000.
§ 5a Styrelsen diskuterade förslag till nya litteraturlistor för Historia A och Historia AB. Apropå problemet med korta texter som artiklar framfördes förslaget att institutionen skulle kunna ta fram ett kompendium där kortare texter kan samlas. Styrelsen beslutade godta det förelagda förslaget till nya litteraturlistor, med några förändringar: Moment 2, Boxer-Quataert utgår, ersätts av Barbara Hanawalt, Of Good and Ill Repute. Gender and Social Control in Medieval England, 1998; Moment 3, Boxer-Quataert utgår liksom Qvist, ersätts av Kjell Östberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, 1997, samt Maria Ågren, "Fadern, systern och brodern. Makt- och rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer", HT 1999.
§ 6 Maj-Lis Eriksson redogjorde för budgetrapporten för första kvartalet 1999. Institutionen håller hittills budgeten.
§ 7 Styrelsen diskuterade principer för Ograduerade forskares fond. Med anledning av årets låga tilldelning för kopiering, men höga tilldelning för resor, uppmanade Doktorandföreningen prefekten att tillåta omdisponering av tilldelade medel. Frågan om nya principer bordlades efter diskussion.
§ 9 På frågan om webbsidans föråldrade presentation av institutionens forskning meddelades att professorerna är i färd med att uppdatera densamma.
§ 10 Styrelsen beslutade att föreslå rektor att omförordna Thomas Nilsson som studierektor för perioden 1 juli 1999 – 30 juni 2002. Thomas Nilsson var ej närvarande vid behandlingen av detta ärende.
§ 11 Thomas Nilsson meddelade att studierektorskonferensen diskuterat IT-baserad undervisning i historia, och att en arbetsgrupp ska tillsättas om detta. Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget att använda projektmedel för utveckling av IT-baserade (och IT-relaterade) undervisningsmetoder. Styrelsen uppdrog vidare åt John Rogers och György Nováky att till styrelsen inkomma med arbetsplan, och att därvid också beakta behovet av att den genom projektet erhållna kunskapen förs vidare.
§ 12a Styrelsen beslutade dels att prefekten Christer Öhman, 410222-7719, och kursadministratör Maud Billås, 341013-1407, var för sig skall ha teckningsrätt för institutionens firma för konto i Nordbanken, nr 1801-35-114-48, dels att institutionstekniker Kenneth Ljung, 360914-5010, skall ha fullmakt att ta ut medel från nämnda konto.
§ 12b Styrelsen fattade principbeslut om att vid ekonomiskt överskott använda medlen till finansiering av redan antagna ofinansierade doktorander. Styrelsen beräknar att det innebär att alla dessa kan få doktorandtjänst under minst ett år.
§ 12c Styrelsen beslutade uppdra åt prefekten att skriva till fakultetsnämnden för att begära dispens för att kunna anta externt finansierade doktorander.
§ 13 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

Uppsala den 12 maj 1999

 

Vid protokollet: Justeras:  
     
David Ludvigsson Karin Jansson Christer Öhman

Webmaster |

  • Uppsala universitet
  • Historiska institutionen